Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst
1.1 De Overeenkomst komt tot stand na bevestiging van Opdrachtgever van kennisname en acceptatie van de Algemene Voorwaarden. 

1.2 De Overeenkomst voor Opzegdienst treedt in werking wanneer Opzegdienst de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke papieren heeft ontvangen van Opdrachtgever. Wanneer Opzegdienst de Kopie overlijdensakte en kopie identificatiebewijs gemachtigde heeft ontvangen zal Opzegdienst overgaan tot informeren van de door Opdrachtgever geselecteerde bedrijven. Opzegdienst kan in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verzoeken aan te tonen dat hij bevoegd is tot het sluiten van een Overeenkomst.

2. Uitvoering van de overeenkomst 
2.1 Opzegdienst stelt al het redelijkerwijs mogelijke in het werk om de overeenkomst na te leven. Er zijn bepaalde instellingen en bedrijven waar Opzegdienst de daadwerkelijke opzegging of afhandeling om wettelijke of organisatorische redenen niet kan realiseren. In dit geval brengt Opzegdienst de betreffende partij op de hoogte van het overlijden. Opzegdienst komt hiermee de overeenkomst na. Opzegdienst zal vragen aan de betreffende partij om informatie te verstrekken en of contact op te nemen met nabestaande om de daadwerkelijke afhandeling te kunnen regelen

3. Tarieven en betaling 
3.1 Voor het gebruik van Opzegdienst wordt een eenmalige vergoeding van € 49,- gevraagd. 
3.2 Betaling van het verschuldigde bedrag geschiedt altijd maximaal binnen 4 maanden nadat Opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor betaling. Opdrachtgever geeft akkoord voor een eenmalige machtiging.
3.3 De komende periode gaan we in Nederland over op IBAN (International Bank Account Number). Na 1 februari 2014 gebruiken we alleen nog maar IBAN als rekeningnummer. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen.

De éénmalige incasso van Opzegdienst herkent u aan:

  • IBAN: NL87 RABO 0128 9678 46
  • Incassant ID:NL16ZZZ536405270000

Iedere machtiging heeft een uniek kenmerk, het machtigingskenmerk (ook wel mandaat genoemd, is uw klantnummer bij Opzegdienst).
Dit machtigingskenmerk kunt u terugvinden op uw bankafschrift.

4. Bemiddeling laatste belastingaangifte en aanvragen huur- zorg en kindertoeslag 
4.1 Opzegdienst bemiddelt indien gewenst in de laatste belastingaangifte en aanvragen van huur-, zorg-, en kindertoeslag. Dit zijn aanvullende diensten waarbij Opzegdienst fungeert als intermediair en gegevens verzamelt. De daadwerkelijke afhandeling wordt verricht door een kantoor dat als expertise belasting en administratiezaken heeft. 
4.2 Voor de bovengenoemde aanvullende diensten waarvoor Opzegdienst slechts bemiddelt, gaat executeur/nabestaande indirect een overeenkomst aan met betreffende derden. 
4.3 Opzegdienst is niet aansprakelijk voor enige schade en of klachten en of kosten die voortkomen uit deze laatste aangiften en of aanvragen. 
4.4 Aanvullende diensten kunnen alleen in combinatie met de standaard dienst van Opzegdienst. 
4.5 Indien er is gekozen voor bemiddeling voor de laatste belastingaangifte en aanvragen voor huur- zorg- en kindertoeslag zal Opdrachtgever medewerking verlenen om alle benodigde informatie aan te leveren om deze overeenkomst uit te kunnen voeren. Alle activiteiten die extra moeten worden ondernomen om de benodigde informatie te verkrijgen kunnen worden doorbelast aan opdrachtgever.
4.6 Voor de aanvullende diensten is een richtprijs afgegeven van €165 voor het eerste dossier en €35,- voor elke volgende aanvraag. Dit zijn reële richtprijzen welke afhankelijk zijn van de door uw aangeleverde informatie. Daarnaast is de complexiteit van uw administratie van invloed op de definitieve kosten. De kostprijzen die worden genoemd op de site zijn richtprijzen. Definitieve kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de administratie en medewerking van Opdrachtgever in aanlevering van relevante gegevens.

5. Controlerecht 
5.1 Opzegdienst behoudt zich het recht voor te allen tijde additionele controles en verificatie uit te kunnen voeren betreffende geldigheid van verstrekte identificatiebewijzen &. kopie overlijdensakten. 

6. Aansprakelijkheid 
6.1 Opzegdienst zal werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en hierbij de zorg van een goede dienstverlener in acht nemen. 
6.2 Indien de Opdrachtgever schade, hoe ook genaamd, ondervindt ten gevolge van aan Opzegdienst toerekenbaar handelen of nalaten bij de uitvoering van de Overeenkomst is Opzegdienst nimmer verplicht tot vergoeding van een hoger schadebedrag dan het bedrag van de door de Opdrachtgever voor de betreffende Opzegdienst betaalde vergoeding. 
6.3 Opzegdienst informeert bedrijven en instellingen over het overlijden en de hieruit voortvloeiende mutatie. Opzegdienst is jegens Opdrachtgever of geïnformeerde instantie nimmer aansprakelijk voor kosten aangerekend door de bedrijven en instellingen aan Opdrachtgever. 
6.4 Opzegdienst heeft geen inzage in de initiële overeenkomst tussen Opdrachtgever en de geïnformeerde bedrijven en instellingen. Opzegdienst is dan ook uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten die voortkomen uit de ontbinding van de overeenkomst.
6.5 Opzegdienst is niet aansprakelijk en of aanspreekbaar voor betalingsachterstanden en of niet nagekomen verplichtingen van Opdrachtgever naar geïnformeerde bedrijven en of instellingen. 
6.6 Nabestaande/executeur vrijwaart Opzegdienst tegen alle aanspraken van derden (inclusief nabestaande/executeur) die voortvloeien uit of samenhangen met Opzegdienst.
6.7 Nabestaande/executeur is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten of afspraken met derden.

7. Bescherming persoonlijke levensfeer 
7.1 Door middel van invulling van de applicatie geeft de Ontvanger opdracht voor de verwerking van de in de applicatie opgenomen persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Opzegdienst verplicht zich persoonsgegevens die in verband met de uitvoering van opdrachten worden verwerkt, niet aan derden bekend te maken, tenzij anders overeengekomen met betrokkene, of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zie onze toevoeging WBP. 

8. Voortijdig beëindiging / verlenging 
8.1 De Ontvanger heeft steeds het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, voordat de in het Formulier bepaalde periode is verstreken. 
8.2 In de volgende gevallen heeft Opzegdienst het recht de vereenkomst voortijdig te beëindigen: ·a) indien de Opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren. b) indien blijkt dat de Opdrachtgever bij totstandkoming van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. c) indien zich andere gegronde redenen voordoen, waardoor Opzegdienst niet in staat is de overeenkomst voort te zetten. Opzegdienst kan volstaan met schriftelijke opzegging; de Overeenkomst eindigt zonder opzegtermijn met ingang van de in de opzeggingsbrief genoemde datum. d) Wanneer blijkt dat de Opdrachtgever niet tot het aangaan van de Overeenkomst bevoegd was. e) Wanneer Opdrachtgever, ondanks verzoek van Opzegdienst, niet heeft voldaan aan de verplichte oplevering van een kopie overlijdensakte & kopie identiteitsbewijs van aanvrager. f) Wanneer Opdrachtgever na een eenmalige sommatie zijn rekening nog niet betaalt. 8.3 Opzegdienst is in geval van voortijdige beëindiging, op welke grondslag dan ook, niet tot betaling of restitutie van enige vergoeding verplicht. 

9. Klachten en geschillen 
9.1 De Opdrachtgever kan klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst richten tot Opzegdienst via emailadres info@opzegdienst.nl De klachten zullen zo snel mogelijk worden afgedaan. Er zal binnen 14 dagen inhoudelijk op worden gereageerd. Indien een dergelijke inhoudelijke reactie niet mogelijk is, zal worden aangegeven waarom een eerdere afdoening redelijkerwijs niet mogelijk is. Daarbij zal de uiterste datum van definitieve afdoening worden vermeld.
9.2 Indien dit voor de goede behandeling van de klachten nodig is, kan Opzegdienst het op schrift stellen van de klacht verlangen.

10. Beperkingen 
10.1 Opzegdienst voert de handelingen in het kader van de Opzegdienst uit ten behoeve van executeur en/of nabestaanden voor zover de overledene Nederlands ingezetene was, en de dienst zich beperkt tot de particuliere - niet zakelijke - huishouding in Nederland (exclusief Overzeese gebiedsdelen) …

11. Wijzigingen en aanvullingen 
11.1 Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden worden via de website van de Opzegdienst gecommuniceerd.

12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te Leeuwarden, Nederland.